LyrNet


Välkommen till LyrNet Ekonomisk förening

LyrNet har bildats för att bygga framtidens kommunikationsnätverk på Lyr. Fibernätverket kommer att kunna ersätta nuvarande kablar för både telefon och internet samt att det även kan användas för TV.

Vad händer i LyrNet?

Medlemsantalet stiger, nu är vi över 160 medlemmar.

Projekteringen fortsätter också med planering och markägarkontakter för att få ett så bra underlag som möjligt att skicka till Länsstyrelsen för samråd. och vidare arbete med upphandling.

Projekteringen finns att titta på fiberkartan.se/395 för de som är intresserade, än är det många justeringar kvar att göra, så ta inte det som en färdig produkt utan som ett förslag för vidare diskussioner, har ni synpunkter på bättre dragningar mm så hör av er.

Bidragen: Länsstyrelsen Jordbruksverket och Eu är ännu inte klara med hur bidragen skall se ut, enligt den senaste tidsplanen vi har skall det vara klart efter semestrarna och det tidigaste vi kan få beslut är i september.

Vid det senaste mötet med kommunen framkom det att de kan tänka sig ett stabilt nät med redundans även för Lyr vilken innebär att vi skulle kunna få en fiberanslutning både åt Mollösund/Tången och mot Nösund/Vasseröd, det skulle göra både LyrNets och Kråksundsgaps fibers nät mer säkra mot avbrott om något skulle hända med någon av fibersträckningarna, dessa stamnäten kommer att bekostas av kommunen, Västra Götalandsregionen och EU.

Vi förbereder för ett årsmöte som vi troligtvis kommer att ha 21/6 Kallelser och anmodan om att betala in årsavgiften för 2015 kommer att skickas ut via epost i slutet på maj eller i början av juni.

Fortsätt prata fiber! det är det bästa sättet att värva fler medlemmar.